واژه‌ای را در فوروو تلفظ كنيد، راهنمای تلفظ

تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..
يا اين‌كه نگاهی به ٥٠ واژه‌ی تلفظ نشده‌ی اخير بياندازيد، شايد بتوانيد چندتايی از آن‌ها را تلفظ كنيد..