واژه ای را در فوروو تلفظ كنيد، راهنمای تلفظ

تلفظ

شما می توانيد يك زبان را انتخاب كنيد تا واژه های تلفظ نشده را فقط در آن زبان مشاهده كنيد..
يا اينكه نگاهی به ٥٠ واژۀ تلفظ نشدۀ اخير بياندازيد، شايد بتوانيد چندتايی از آنها را تلفظ كنيد..