مجوز

تمام اطلاعات موجود در اين سايت كه به وسيله ی تيم مديريت فوروو، يا كاربران سايت اضافه شده اند، جزء دارايی فوروو می باشد، كه به وسيله ی اين گواهی نامهآن را تصديق می كند.

اين به چه معنا است؟
شما مختاريد كه:
- مطالب اين سايت را تكثير، پخش و نمايش دهيد
- يا به عنوان مأخذ استفاده كنيد
تنها تحت شرايط زير:
- مأخذ. شما بايد حق تأليف مؤلفان اصلی را ذكر كنيد.
- عدم استفاده ی تبليغاتی. شما نمی توانيد از محتوای اين سايت برای تبليغات استفاده كنيد.
- مشابه سازی. در صورت توليد اطلاعاتی جديد بر اساس مطالب اين سايت، مطالب تازه نيز مشمول همين گواهی نامه می شود.

- در شرايط استفاده و انتشار دوباره ی اطلاعات گرفته شده از اين سايت، ذكر مجدد حق تأليف مؤلفان اين مطالب الزامی خواهد بود.
- طبيعتاً در صورت اخذ اجازه از مؤلفان اين سايت شرايط ياد شده تغيير خواهد كرد.
- هيچ كدام از قوانين بالا نمی تواند تأثيری در محدود كردن حق و اختيارات معنوی مؤلفان سايت داشته باشد.