زازاکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbo (از ser به pare)

زبان: زازاکی [zza] بازگشت به زازاکی

دسته بندی: verbo تصديق verbo تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "verbo". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا