زازاکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به çay

زبان: زازاکی [zza] بازگشت به زازاکی

دسته بندی: çay تصديق çay تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "çay". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا