زبان: كياتونی زاپوتك [diidx zah]

بازگشت به كياتونی زاپوتك

47 واژه های تلفظ شده.