زبان: كياتونی زاپوتك [diidx zah]

بازگشت به كياتونی زاپوتك

48 واژه های تلفظ شده.