كياتونی زاپوتك واژه های تلفظ نشده (از Xcaanda stine به mniet)

زبان: كياتونی زاپوتك [diidx zah] بازگشت به كياتونی زاپوتك

48 واژه های تلفظ شده. بازگشت به كياتونی زاپوتك [diidx zah]