كياتونی زاپوتك راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: كياتونی زاپوتك [diidx zah] پيوستن به تلفظ های كياتونی زاپوتك

  • شمار متكلمان: 15.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10
  • واژه‌های تلفظ شده: 70
  • واژه‌های تلفظ نشده: 48