كياتونی زاپوتك راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: كياتونی زاپوتك [diidx zah] پيوستن به تلفظ های كياتونی زاپوتك

  • شمار متكلمان: 15.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8
  • واژه های تلفظ شده: 66
  • واژه های تلفظ نشده: 49