چینی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 蔬菜

زبان: چینی [zh] بازگشت به چینی

دسته بندی: 蔬菜 تصديق 蔬菜 تلفظ ها