يو كانتونيايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Bathroom items

زبان: يو كانتونيايی [yue] بازگشت به يو كانتونيايی

دسته بندی: Bathroom items تصديق Bathroom items تلفظ ها