يو كانتونيايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 姓

زبان: يو كانتونيايی [yue] بازگشت به يو كانتونيايی

دسته بندی: تصديق 姓 تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی