چینی وو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 吴方言

زبان: چینی وو [wuu] بازگشت به چینی وو

دسته بندی: 吴方言 تصديق 吴方言 تلفظ ها