چینی وو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی وو [吳方言] پيوستن به تلفظ های چینی وو

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 318
  • واژه های تلفظ شده: 10.162
  • واژه های تلفظ نشده: 97