فلاندی واژه های تلفظ نشده (از teegn به up)

زبان: فلاندی [Vlaams] بازگشت به فلاندی

330 واژه های تلفظ شده. بازگشت به فلاندی [Vlaams]
 • ضبط تلفظ teegnteegn
 • ضبط تلفظ oukouk
 • ضبط تلفظ tusschntusschn
 • ضبط تلفظ voervoer
 • ضبط تلفظ mè
 • ضبط تلفظ ippervlakippervlak
 • ضبط تلفظ koartekoarte
 • ضبط تلفظ polletiekerpolletieker
 • ضبط تلفظ poarpoar
 • ضبط تلفظ woaromwoarom
 • ضبط تلفظ iederêeniederêen
 • ضبط تلفظ oaoa
 • ضبط تلفظ zanbakzanbak
 • ضبط تلفظ GEGE [General Electric, ticker]
 • ضبط تلفظ spelliengespellienge
 • ضبط تلفظ weetnweetn
 • ضبط تلفظ jounjoun
 • ضبط تلفظ byby
 • ضبط تلفظ olol [articol]
 • ضبط تلفظ jenjen [name, abbreviation]
 • ضبط تلفظ ZoeZoe [female names, zoe, nomi di persona, name]
 • ضبط تلفظ ReksReks [Pet Name, rzeczownik, noun, imię psa, dog s name]
 • ضبط تلفظ derder [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), harry potter]
 • ضبط تلفظ moamoa [geografia fisica, Toponimia, animals, birds, noun, flicknamn, förnamn, egennamn, gallo, new Zealand birds]
 • ضبط تلفظ VeloVelo [sostantivo, substantivo]
 • ضبط تلفظ eses
 • ضبط تلفظ momo
 • ضبط تلفظ ee [alphabet, letter]
 • ضبط تلفظ nienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names, snow]
 • ضبط تلفظ upup [焖swelter/frowst]