فلاندی واژه های تلفظ نشده (از Modest Schoepen به yzer)

زبان: فلاندی [Vlaams] بازگشت به فلاندی

365 واژه های تلفظ شده. بازگشت به فلاندی [Vlaams]