فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به spelen

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: spelen تصديق spelen تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "spelen".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟