فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun singular

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: noun singular تصديق noun singular تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "noun singular". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا