فلاندی راهنمای تلفظ

[Vlaams]

پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 210
  • واژه‌های تلفظ شده: 660
  • واژه‌های تلفظ نشده: 365
  • فلاندی عكس از Mislav Marohnić