زبان:

ویتنامی

[Tiếng Việt]

بازگشت به ویتنامی

75 واژه های تلفظ شده.