زبان:

ویتنامی

[Tiếng Việt]

بازگشت به ویتنامی

19 واژه های تلفظ شده.