زبان:

ویتنامی

[Tiếng Việt]

بازگشت به ویتنامی

55 واژه های تلفظ شده.