زبان:

ویتنامی

[Tiếng Việt]

بازگشت به ویتنامی

29 واژه های تلفظ شده.