زبان:

ویتنامی

[Tiếng Việt]

بازگشت به ویتنامی

88 واژه های تلفظ شده.