زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: Numbers in Armenian

تصديق Numbers in Armenian تلفظ ها