ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به to whistle

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: to whistle تصديق to whistle تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "to whistle". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا