ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numbers

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: numbers تصديق numbers تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "numbers". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا