زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟