ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها