ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها