ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها