وندا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: وندا [Chivenda] پيوستن به تلفظ های وندا

  • شمار متكلمان: 750.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5
  • واژه های تلفظ شده: 1
  • واژه های تلفظ نشده: 27

كاربران وندا برتر

Moosh: 1 تلفظ ها

دسته بندی های موجود در وندا [ve]

47 chemical element countries geographical name géographie geography histoire Länder language nazioni numerals nyelv pays plus + Staaten

نمايش همه وندا دسته بندی ها