تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbs (tt)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: verbs (tt) تصديق verbs (tt) تلفظ ها