زبان: تاتاری [tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: plants (tt)

تصديق plants (tt) تلفظ ها