زبان: تاتاری [tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: mathematics

تصديق mathematics تلفظ ها