تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Arts

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: Arts تصديق Arts تلفظ ها

92 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Arts". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا