تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به үсемлекләр (از кырлак به кыяклылар)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: үсемлекләр تصديق үсемлекләр تلفظ ها