زبان: تاتاری [tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: үсемлекләр

تصديق үсемлекләр تلفظ ها