تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به үсемлекләр (از монция به маис)

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: үсемлекләр تصديق үсемлекләр تلفظ ها