تاتاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به исемнәр

زبان: تاتاری [tt] بازگشت به تاتاری

دسته بندی: исемнәр تصديق исемнәр تلفظ ها