زبان:

کلینگون

[tlhIngan Hol]

بازگشت به کلینگون

129 واژه های تلفظ شده.