زبان:

کلینگون

[tlhIngan Hol]

بازگشت به کلینگون

127 واژه های تلفظ شده.