کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به question words

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: question words تصديق question words تلفظ ها

7 كلمات برچسب زده شده با عنوان "question words". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا