کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به fictional characters

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: fictional characters تصديق fictional characters تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "fictional characters". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا