کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به exclamations

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: exclamations تصديق exclamations تلفظ ها

13 كلمات برچسب زده شده با عنوان "exclamations". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا