کلینگون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities

زبان: کلینگون [tlh] بازگشت به کلینگون

دسته بندی: cities تصديق cities تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "cities". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا