زبان: کلینگون [tlhIngan Hol]

پيوستن به تلفظ های کلینگون

  • شمار متكلمان: 431.892.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 37
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.045
  • واژه‌های تلفظ نشده: 85
  • کلینگون عكس از Cristiano Betta