تلوگو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به hello

زبان: تلوگو [te] بازگشت به تلوگو

دسته بندی: hello تصديق hello تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "hello". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا