تامیلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به hindu name

زبان: تامیلی [ta] بازگشت به تامیلی

دسته بندی: hindu name تصديق hindu name تلفظ ها