تامیلی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: تامیلی [தமிழ்] پيوستن به تلفظ های تامیلی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 412
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.003
  • واژه‌های تلفظ نشده: 227