تامیلی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: تامیلی [தமிழ்] پيوستن به تلفظ های تامیلی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 321
  • واژه های تلفظ شده: 1.921
  • واژه های تلفظ نشده: 345