سیلتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سیلتی [Silôţi] پيوستن به تلفظ های سیلتی

  • شمار متكلمان: 10.300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 0
  • واژه‌های تلفظ شده: 0
  • واژه‌های تلفظ نشده: 18

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد

دسته‌بندی‌های موجود در سیلتی [syl]

Silôţ

نمايش همه سیلتی دسته‌بندی‌ها