سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb (از rest به barbar)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها