سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به substantiv (از långörad fladdermus به vattenfladdermus)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: substantiv تصديق substantiv تلفظ ها