سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به female first name (از Henny به Naemi)

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: female first name تصديق female first name تلفظ ها