سوئدی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به förnamn

زبان: سوئدی [sv] بازگشت به سوئدی

دسته بندی: förnamn تصديق förnamn تلفظ ها