صربی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: صربی [Српски / Srpski] پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 540
  • واژه های تلفظ شده: 7.565
  • واژه های تلفظ نشده: 30
صربی

عكس از grk1