صربی راهنمای تلفظ

[Српски / Srpski]

پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 806
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.125
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.604
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه