صربی راهنمای تلفظ

[Српски / Srpski]

پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 824
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.437
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.544