شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به thank you

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: thank you تصديق thank you تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "thank you". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا