شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sugar (از به )

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: sugar تصديق sugar تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "sugar".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟