زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: Pays des Kurdes

تصديق Pays des Kurdes تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟