شونا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Numbers in Danish

زبان: شونا [sn] بازگشت به شونا

دسته بندی: Numbers in Danish تصديق Numbers in Danish تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Numbers in Danish".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟